UWAGA - serwis Centrum Faktur wkrótce zakończy świadczenie usług.

Regulamin serwisu do łatwego wystawiania faktur i tworzenia ofert CentrumFaktur.pl

§1 — POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Niniejszy Regulamin serwisu do łatwego wystawiania faktur i tworzenia ofert CentrumFaktur.pl został stworzony przez firmę Mirumee Software. Określa on warunki korzystania przez Użytkowników z serwisu działającego pod adresem http://centrumfaktur.pl

 2. Każda osoba która przystępuje do korzystania z serwisu centrumfaktur.pl tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu

 3. Niniejszy Regulamin jest wyłączną własnością Mirumee Software i nie może być kopiowany w żadnej części bez uprzedniej zgody twórcy serwisu.

 4. Definicje:

  Mirumee Software
  oznacza firmę Mirumee Software sp. z o.o. sp. k., zarejestrowaną pod adresem:
  ul. Tęczowa 7, 53-601 Wrocław
  KRS: 0000697262
  NIP: 8971845922
  i będąca twórcą i właścicielem serwisu internetowego centrumfaktur.pl
  Regulamin
  Regulamin korzystania z serwisu internetowego centrumfaktur.pl stanowiony przez niniejszy dokument
  Serwis
  oznacza serwis internetowy centrumfaktur.pl w którego skład wchodzą Zasoby Serwisu oraz Usługi Serwisu dostępny pod adresem http://centrumfaktur.pl
  Zasoby Serwisu
  oznaczają dane dobrowolnie wprowadzane przez Użytkownika do Serwisu
  Usługi Serwisu
  oznaczają usługi funkcjonalne świadczone przez Serwis
  Użytkownik
  przedsiębiorca w rozumieniu przepisu art. 431 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), który korzysta z serwisu centrumfaktur.pl
  Nazwa użytkownika
  unikalny identyfikator przydzielony dla każdego Użytkownika w procesie rejestracji w Serwisie
  Hasło
  ciąg znaków wybranych przez Użytkownika, którym Użytkownik posługuje się w celu zabezpieczenia korzystania z serwisu.
  Okres abonamentowy
  okres w jakim świadczone są Usługi Serwisu po uiszczeniu zgodnej z aktualnym cennikiem opłaty za korzystanie z Usług Serwisu
  Regulamin
  Niniejszy dokument znajdujący się pod adresem internetowym http://centrumfaktur.pl/regulamin/

§2 — USŁUGI

 1. Serwis świadczy usługi dostępu do aplikacji internetowej służącej do wystawiania faktur oraz tworzenia i udostępniania ofert.

 2. Korzystanie przez Użytkownika z usług w jednej z form przewidzianych w §2 pkt 3 Regulaminu wymaga zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz jest płatne stosownie do aktualnie obowiązującego cennika.

 3. W zależności od ilości faktur, ofert oraz liczby użytkowników, serwis jest dostępny w formie następujących pakietów:

  • Freelancer — pakiet darmowy pozwalający na wystawienie do 4 faktur, 10 ofert miesięcznie oraz konfigurację 2 użytkowników. Ograniczenia darmowego pakietu mogą ulec zmianie.
  • Mini studio — 25 faktur, 50 ofert, 3 użytkowników
  • Gruba ryba — 60 faktur, 200 ofert, 5 użytkowników
  • Rekin biznesu — nielimitowana liczba faktur, ofert oraz 20 użytkowników
 4. Powyższe opłaty dotyczą Okresu abonamentowego który wynosi dwanaście miesięcy od czasu zawarcia umowy

 5. Po upłynięciu opłaconego Okresu abonamentowego usługa zostaje automatycznie przedłużona o kolejny Okres abonamentowy i wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.

 6. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§3 — DOSTĘP DO SERWISU

 1. Dostęp do serwisu posiadają Użytkownicy którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji w serwisie

 2. Proces rejestracji użytkownika składa się z dwóch etapów i wymaga podania następujących danych:

  1. Nazwy subdomeny poprzez którą użytkownik będzie korzystał z aplikacji

  2. Nazwy użytkownika

  3. Hasła

  4. Prawidłowego adresu e-mail

 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu

 4. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, także dochodzone przed sądem, skierowane przeciw Mirumee Software, a związane z jego zachowaniem niezgodnym z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób nagannym.

 5. Do korzystania z usług serwisu niezbędna jest przeglądarka internetowa taka jak Safari 3, Firefox 2, Google Chrome czy Internet Explorer 6 lub nowszy.

§4 — ZAWARTOŚĆ I USŁUGI SERWISU

 1. Mirumee Software jest dysponentem Zasobów Serwisu

 2. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Mirumee Software nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania Zasobów Serwisu oraz Usług serwisu, a w szczególności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o dane zaczerpnięte z Serwisu

 3. Na Mirumee Software nie spoczywa odpowiedzialność za działania osób trzecich, a w szczególności obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego Użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z Serwisu

 4. Mirumee Software nie odpowiada za brak dostępu do Serwisu z powodu awarii systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§5 — ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku nie uiszczenia opłaty za korzystanie z usług serwisu od momentu rozpoczęcia nowego okresu abonamentowego.

 2. Użytkownik oraz Mirumee Software mogą rozwiązać umowę za porozumieniem stron zgodnie z treścią porozumienia

 3. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W tym przypadku jest zobowiązany poinformować Mirumee Software i przesłać oświadczenie o rezygnacji z Usług Serwisu

 4. W przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze stron opłata za rozpoczęty Okres abonamentowy nie podlega zwrotowi.

 5. Mirumee Software jest uprawniony do jednostronnego rozwiązania umowy w przypadku jeśli Użytkownik:

  1. nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu

  2. działa na szkodę Mirumee Software

  3. wykonuje czynności niezgodne z prawem wykorzystując Usługi Serwisu

§6 — POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Serwis wykorzystuje technologię Cookies w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania. Korzystając z serwisu użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie wspomnianej technologii zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Szczegółowe informacje odnośnie jak wykorzystywanie są cookies można znaleźć w sekcji "Polityka prywatności".

 2. Regulamin w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego pełni rolę ogólnych warunków umów

 3. Regulamin obowiązuje od chwili ogłoszenia, przez które rozumie się zamieszczane pełnej treści Regulaminu na stronie http://centrumfaktur.pl

 4. Mirumee software zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą zamieszczane na stronie http://centrumfaktur.pl i wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, a jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach http://centrumfaktur.pl

 5. Żadna ze Stron nie może przenieść na osobę trzecią uprawnień wynikających z Umowy bez pisemnej zgody drugiej ze Stron

 6. Wszelkie spory związane z wykonaniem niniejszego Regulaminu rozstrzygają właściwe sądy powszechne